Renovera källare

Renovera källaren – Tips och råd för en lyckad renovering

Att renovera källaren kan vara ett smart sätt att öka värdet på ditt hem och skapa mer användbar yta. Men innan du sätter igång är det viktigt att ha koll på vad som krävs och hur du går tillväga för att få tillstånd från kommunen. En källarrenovering kan omfatta allt från utvändigt grundarbete och tekniskt arbete till inredning och organisering av projektet. Det är också viktigt att ha en klar bild av kostnaderna och hur lång tid det kan ta. I denna artikel kommer du att få tips och råd för en lyckad källarrenovering samt svar på vanliga frågor om ämnet.

 • En källarrenovering kan öka värdet på ditt hem och skapa mer användbar yta.
 • Det är viktigt att ha koll på vad som krävs och hur man ansöker om tillstånd från kommunen.
 • En källarrenovering kan omfatta allt från grundarbete och tekniskt arbete till inredning och organisering av projektet.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Innan man påbörjar en källarrenovering är det viktigt att ha en plan och en budget. Att hyra ut en separat lägenhet kan vara en lönsam investering, men det är också viktigt att ha i åtanke att det kräver extra arbete och ansvar. För de som bara vill öka boytan kan det vara mer fördelaktigt att skapa ett extra rum eller ett multifunktionellt utrymme. När man väl har en plan är det viktigt att förhålla sig till de regler och krav som gäller för källarrenoveringar.

För att undvika framtida problem med fukt och röta är det viktigt att anlita professionella hantverkare som har erfarenhet av källarrenoveringar. De kan även hjälpa till med att säkerställa att radonhalten är under gränsvärdet. För att hitta rätt entreprenör är det viktigt att göra research och jämföra olika offerter. Det kan vara bra att be om referenser och att kolla upp entreprenörens certifikat och försäkringar. När man väl har hittat rätt entreprenör är det viktigt att ha en tydlig kommunikation och att ha en skriftlig överenskommelse om vad som ska göras och till vilket pris. Det är också viktigt att ha i åtanke att det kan ta tid och att det kan bli förseningar under renoveringsprocessen. Sammanfattningsvis är det viktigt att ha en plan och att förhålla sig till de regler och krav som gäller för källarrenoveringar. Att anlita professionella hantverkare och att göra research för att hitta rätt entreprenör kan spara både tid och pengar i det långa loppet.

Vilka krav gäller om din källare inte redan är godkänd som bostadsutrymme?

För att en källare ska godkännas som bostadsutrymme krävs det att den uppfyller vissa krav. Enligt Boverket gäller i grunden samma utformningskrav och tekniska egenskapskrav vid renovering som vid uppförande av nya byggnader. Det finns dock vissa krav som är specifika för källare.

Tekniska krav

 1. Den minsta takhöjden för ett horisontellt tak är 2,30 meter. En mindre yta av taket får understiga minimikravet på takhöjden men får inte vara lägre än 2,10 meter. Observera att kraven på takhöjd är minimikrav, det är alltså ingen nackdel om takhöjden blir högre. En högre takhöjd i källaren kan dessutom göra den lättare att hyra ut samt ge fastigheten ett lite högre värde vid en eventuell försäljning.
 2. Förutom kravet på takhöjd ställs det även krav på utrymningsvägar. Det ska finnas minst två utrymningsvägar per bostad och minst en per våningsplan (ska källaren hyras ut måste det alltså finnas två stycken). Förutom egen entré kan även fönster fungera som utrymningsväg. Då måste det vara öppningsbart utan nyckel och leda ut i det fria, samt ha en sammanlagd bredd på 1,5 meter.
 3. Bredden får samtidigt inte vara mindre än 0,5 meter och höjden mindre än 0,6 meter. Fönstrets underkant bör dessutom ligga högst 1,2 meter ovanför golvet, annars måste en plattform eller väggfast bänk monteras under fönstret så att den som måste nyttja utrymningsvägen kan ta sig ut utan hjälp av någon annan i bostaden eller räddningstjänsten.

Inomhusmiljö

För att ett utrymme ska godkännas som bostad krävs det även tillgång till direkt dagsljus. Vid renovering krävs det generellt att åtminstone något rum eller någon avskiljbar del har tillgång till direkt solljus, men kraven kan som sagt variera beroende på byggnadens förutsättningar. Det är dock vanligt att fler än ett fönster slås upp då ett större dagsljusinsläpp ökar trivseln. Du måste även se till att rummet är tillräckligt isolerat och att ventilationen är anpassad för utrymmet. Det är alltid viktigt att ha en bra luftkvalitet och rummet bör kunna hålla en temperatur på minst 19 grader under vintermånaderna.renovera-kallare

Säkerhet

Vid en källarrenovering kan kommunen även komma att kräva att det görs en radonmätning, eftersom källare är den delen av en bostad som är mest utsatt för radongenomträngning från den omgivande marken. Det är fastighetsägarens ansvar att undersöka att radonhalten inte är högre än 200 Bq/m3, och att vidta åtgärder om så är fallet. Mätningen i sig bör göras under en längre period, vanligtvis 2 månader och under vissa årstider. Med andra ord är det ett klokt drag att mäta radonhalten i bostaden så tidigt som möjligt så att du vet om du måste sätta upp en radonspärr eller ej. Tänker du hyra ut källaren är det ett krav på att kunna visa upp radonhalten för hyresgästen.

Hur man ansöker om bygglov till kommunen

Renovering av en källare kan kräva en bygglovsansökan eller en bygganmälan, beroende på kommunens bestämmelser. Innan du påbörjar arbetet, måste du vänta på ett startbesked från byggnadsnämnden. Ett slutbesked krävs också innan du kan använda utrymmet efter renoveringen. För att färdigställa ansökan eller anmälan kan du söka hjälp från en arkitekt eller entreprenör.

Personen som ansvarar för ansökan kan vanligtvis göra en utvärdering om huruvida källaren är lämplig för renovering till bostadsutrymme genom ett enkelt besök. Detta är särskilt viktigt för gamla hus, eftersom källaren kanske inte är lämplig för en sådan renovering. Det första steget är att undersöka om kraven på takhöjd, utrymningsvägar, fuktsäkring och ljusinsläpp kan uppfyllas. Detta kan hjälpa till att avgöra om en bygglovsansökan eller en bygganmälan krävs. Tabellen nedan visar skillnaderna mellan en bygglovsansökan och en bygganmälan:

Bygglovsansökan Bygganmälan
Krävs för större renoveringar och förändringar av byggnader Krävs för mindre renoveringar och förändringar av byggnader
Tar längre tid att behandla Behandlas snabbare
Innefattar en detaljerad ritning och beskrivning av renoveringen Innefattar en enklare ritning och beskrivning av renoveringen
Kräver en avgift Kan vara avgiftsfri eller ha en lägre avgift

Ett startbesked behövs för både en bygglovsansökan och en bygganmälan. Detta är ett intyg från kommunen som visar att de har mottagit ansökan och att arbetet kan påbörjas. Ett slutbesked utfärdas när arbetet är klart och godkänt av byggnadsnämnden. Detta intyg visar att renoveringen har utförts i enlighet med bygglovet eller bygganmälan och att utrymmet kan användas.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att använda tjänsten tar bara någon minut och är helt förbehållslöst. Det betyder att användaren inte behöver lämna ut någon personlig information för att använda tjänsten. Genom att följa några enkla steg kan användaren enkelt använda tjänsten utan att behöva oroa sig för sin personliga integritet. Fördelar med att använda tjänsten:

 • Snabb och enkel att använda
 • Ingen personlig information krävs
 • Helt förbehållslöst

Genom att använda tjänsten kan användaren enkelt och snabbt uppnå sina mål utan att behöva lämna ut någon personlig information. Detta gör tjänsten idealisk för personer som värnar om sin personliga integritet.

Utvändigt grundarbete

För att få en källare godkänd som bostad kan det krävas omfattande grundarbete. En vanlig åtgärd är att sänka golvet för att uppnå rätt takhöjd, vilket kan innebära att dräneringen behöver läggas djupare. Om utrymningsvägar eller fönster inte uppfyller kraven kan terrängen schaktas av eller ljusbrunnar grävas och gjutas för att möjliggöra en godkänd bostad. Eftersom källare är särskilt utsatta för fukt och röta är tilläggsisolering och dränering av högsta vikt.renovera-kallare

Det är därför viktigt att anlita professionella hantverkare för att utföra dessa åtgärder. Utöver detta kan ett projekt inkludera byggande av en ny källartrappa eller kompletterande gjutning av grunden. Detta innebär mycket betongarbete och för att få en exakt prisuppgift från entreprenören är det viktigt att specificera exakt vad som ska göras både in- och utvändigt. För att undvika fuktskador och sprickor är det viktigt att använda rätt material, såsom bruk, kalk och cement, vid grundarbetet. Det är också viktigt att ha ett fungerande dräneringssystem för att undvika fuktvandring och skador på fasaden.

Invändigt grundarbete

När man ska bygga om en källare är det vanligt att man behöver bila upp det existerande golvet för att uppnå den lagstadgade takhöjden på 2,30 meter. Priset på bilningsarbetet beror på hur mycket som ska bilas bort och det är vanligt att priset baseras på volym. Det är viktigt att tänka igenom om man vill ha en takhöjd som ligger på minimikravet eller om man vill ha extra takhöjd. Om man behöver installera en radonspärr läggs den under golvisoleringen i många fall.

Det är därför viktigt att ta med alla inverkande faktorer i beräkningen för att bila upp golvet tillräckligt djupt för att uppnå den lagstadgade takhöjden. När man gräver ut golvet är det viktigt att ta hänsyn till husets konstruktion och säkerställa att den inte försvagas. Det är inte rekommenderat att ge sig in på jobbet själv om man inte har tillräcklig kunskap. För att få en högre kvalitet på golvet kan man installera värmeslingor i källaren och isolera golvet ordentligt.

Detta kan dock bygga på golvets höjd med flera decimeter och inverkar därmed på takhöjden. När det gäller materialval är det vanligt att använda trägolv eller parkett i källare. Träpaneler kan också användas för att skapa en varm och mysig känsla. Det är viktigt att välja bärande strukturer och byggmaterial som passar för källarens organiska material och som är lämpliga för den specifika konstruktionen.

Tekniskt arbete

Efter att grundarbetet är klart kan det tekniska arbetet påbörjas. Detta arbete inkluderar fast elinstallation för att tillhandahålla eluttag och belysning i utrymmet, vilket endast kan utföras av en certifierad elektriker. Om källarrenoveringen innefattar badrum, kök eller våtutrymmen behöver man anlita en VVS-montör för att säkerställa att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att badrum och kök är de utrymmen som kostar mest att bygga och kan därmed påverka budgeten avsevärt.

Samtidigt är det också de utrymmen som ger en hög värdeökning på fastigheten vid en husvärdering. En annan viktig del av det tekniska arbetet är att säkerställa att ventilationen är tillräckligt bra och anpassad efter rummens användning. Det är viktigt att tänka igenom vilka behoven är och välja högkvalitativa material och installationsarbete för att säkerställa en varaktig värdeökning på fastigheten. Uppvärmningslösningar, ventilation, elektricitet och rör finns i olika prisklasser och varierande kvalitet. Vid en större renovering eller utbyggnad av källaren är det också ett bra tillfälle att se över och eventuellt byta ut husets avloppssystem. Liknande artikel Murputs.

Avloppsstammarna omfattar stamledning, avloppsrör och vattenledningar. Ett stambyte görs för att säkerställa rörens kvalitet och kapacitet, vilket i sin tur höjer värdet på bostaden. Att göra ett stambyte samtidigt som man ändå bilar upp golvet och gräver om dräneringen är också kostnadseffektivt då en eventuell läcka kan ha förödande följder för källaren och ens plånbok. För att säkerställa en god luftkvalitet i källaren är det också viktigt att tänka på isolering och ventilation. Isolering hjälper till att hålla värmen inne i källaren och bidrar till en bättre energieffektivitet. För att få in tillräckligt med dagsljus kan man också överväga att installera fönster eller ljusinsläpp. Golvvärme kan också vara en bra lösning för att hålla källaren varm och bekväm.

Inredning

När källaren har blivit godkänd som bostadsutrymme är det dags att tänka på inredningen. Det finns många val att göra när det gäller material och utförande, och det är viktigt att kommunicera dessa val till entreprenören i detaljprojekteringen. Valet av material inkluderar allt från färg- och tapetval till golvmaterial som parkett eller klinker. Förvaring är också en viktig faktor att överväga för att maximera utrymmet i källaren. En inredningsarkitekt kan vara till stor hjälp för att skapa en enhetlig och funktionell inredning. Mattor kan också läggas till för att ge en mjukare känsla och bastu kan installeras för att skapa en avkopplande atmosfär. Det är också viktigt att tänka på våtrum och välja material som är lämpliga för dessa utrymmen.

Hur organiserar man ett byggprojekt?

När det gäller att organisera ett byggprojekt, särskilt en källarrenovering, är det viktigt att ha en bra koordinering mellan de olika hantverkarna som är involverade i projektet. En vanlig metod är att anlita en totalentreprenör som tar hand om hela projektet och har ansvaret för att samordna alla inblandade hantverkare. Detta gör det lättare för dig som kund att ha bara en kontaktperson för hela projektet. Ett annat alternativ är att själv koordinera hantverkarna genom en delad entreprenad.

Detta innebär att du själv ansvarar för att se till att rätt person är på plats vid rätt tidpunkt, vilket kan vara ett krävande arbete. Detta alternativ rekommenderas inte om du inte har tidigare erfarenhet av att leda projekt av samma karaktär. En annan möjlighet är att dela upp projektet i två delar; en för in- och utvändigt grundarbete samt betonggjutning, och en för invändig inredning och ytskikt.

Genom att anlita en anläggningsentreprenör till den första delen och en entreprenör som är skicklig på invändig renovering till den andra delen kan du få en mer specialiserad och effektiv lösning. Oavsett vilken metod du väljer, är det viktigt att ha en tydlig planering och arkitektur för projektet. Detta säkerställer att alla hantverkare arbetar mot samma mål och att projektet slutförs på ett effektivt och professionellt sätt.

Vad kostar det att renovera källare?

Kostnaden för att renovera en källare varierar beroende på flera faktorer. Byggstart har sammanställt en prisdatabas baserad på hundratals projekt utförda av entreprenörer som ingår i deras nätverk. Enligt deras uppgifter kostar en renovering av källare i genomsnitt 12 000 kronor per kvadratmeter. Detta inkluderar arbets- och materialkostnader för moment som att lägga golv, dra om el, måla om och sätta upp gipsväggar, samt dränering och tilläggsisolering.

Det är dock svårt att ge en uppskattning på hur mycket det kostar att bila ur källargolvet då det medför arbete i trånga utrymmen där maskiner inte kommer in. Om man önskar att sänka bottenplattan kommer det krävas att kräva ner mer än bara den nivån som ska sänkas. Tillkommer gör även kostnaden för att sänka betongplattan, vilket kan variera mycket från projekt till projekt. En högre standard kan höja priset per kvadratmeter till 16 000 kronor, medan kreativa lösningar och material med lite lägre kvalitet kan sänka priset till 8 000 kronor per kvadratmeter. Om man önskar att bygga till ett nytt badrum i källaren bör man räkna in 150 000 – 200 000 kronor i budgeten.

Fuktsäkring och isolering av källaren kan vara ett komplicerat arbete beroende på markförhållandena, och det är viktigt att anlita specialiserade hantverkare för att säkerställa att det inte uppstår kostsamma fuktskador i framtiden. Det är också viktigt att ta hänsyn till rotavdraget som kan ge en viss rabatt på arbetskostnaden. Sammanfattningsvis kan man säga att kostnaden för att renovera källare varierar beroende på flera faktorer, inklusive hur komplext det utvändiga grundarbetet är och hur mycket schaktning som krävs. Det är också viktigt att ta hänsyn till fuktsäkring och isolering av källaren, samt eventuella tillägg som att bygga till ett badrum.

Hur lång tid tar det att renovera källare?

Renovering av källare är ett projekt som tar relativt lång tid. Arbetet med grundkonstruktionen tar normalt sett mellan 6 och 18 veckor. Tidsåtgången påverkas av flera faktorer, inklusive fastighetens ålder. Om fastigheten är äldre, dvs. uppförd före 1970, tar det utvändiga grundarbetet med att fuktsäkra källaren och tilläggsisolera i regel längre tid. Det finns också faktorer som inte går att påverka, exempelvis vädret, som kan göra att arbetet tar längre tid att slutföra.

8 tips för en lyckad källarrenovering:

För att genomföra en lyckad källarrenovering finns det flera viktiga steg att ta. Först och främst bör man ta reda på om projektet kräver bygglov eller anmälan, och kontakta en arkitekt eller entreprenör för att utarbeta ansökan eller anmälan. En detaljerad projektering bör också skrivas för att få så precisa anbud som möjligt. Det är också viktigt att begära in minst två offerter och skriva ett juridiskt bindande kontrakt med entreprenören.

Det är inte nödvändigt att ta på sig för mycket av arbetet själv, utan det är bättre att anlita professionella hantverkare för att säkerställa en hög kvalitet på arbetet. Slutbesiktning bör göras innan slutfakturan betalas till entreprenören och all dokumentation bör också fås från entreprenören när renoveringen är slutförd. Slutbesked och besiktningsman bör också beaktas där det är relevant. Genom att följa dessa åtta tips kan en källarrenovering utföras på ett framgångsrikt sätt.

Hitta rätt entreprenör för att renovera din källare

När det är dags att renovera källaren är det viktigt att hitta rätt entreprenör för att säkerställa ett lyckat projekt. En entreprenör som har genomfört liknande projekt tidigare och kan erbjuda konkurrenskraftiga priser är ett bra val. Dessutom bör företaget visa att de har ordning på sin ekonomi och alla erforderliga certifikat. På Byggstart kan man hitta kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksföretag på ett ställe för att det ska vara enkelt att välja rätt.

Genom att registrera projektet på Byggstart, kan man få en kort genomgång av projektet innan det matchas mot entreprenörer. Detta säkerställer att man hittar professionella hantverkare som kan erbjuda både totalentreprenad och delad entreprenad. För att välja rätt entreprenör kan man även begära offerter och referenser från potentiella företag. Detta ger en bättre bild av företagets kvalitetssäkrade hantverkare och tidigare projekt. Med en noggrann planering och val av entreprenör kan man säkerställa att renoveringen av källaren blir en framgångsrik investering. Läs även artikeln Budgetvänlig badrumsrenovering.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Genom att använda denna tjänst tar det bara några minuter att slutföra processen och det är helt kostnadsfritt. Det finns inga dolda avgifter eller förbehåll. Här är några fördelar med att använda denna tjänst:renovera-kallare

 • Snabb och enkel process
 • Ingen kostnad
 • Inga dolda avgifter
 • Inga förbehåll

Genom att använda denna tjänst kan användaren vara säker på att processen är snabb och enkel, och att det inte finns några dolda avgifter eller förbehåll. Detta gör det till en pålitlig och bekväm tjänst för användare att använda.

Vanliga Frågor

Vilka är de bästa metoderna för att isolera betongväggar i en källare?

Det finns flera metoder för att isolera betongväggar i en källare. En vanlig metod är att använda isoleringsmaterial som expanderad polystyren (EPS) eller mineralull. Det är också viktigt att täta eventuella sprickor och hål i väggarna för att förhindra fuktproblem.

Kan jag renovera min källare på egen hand och vilka steg ingår i processen?

Ja, det är möjligt att renovera en källare på egen hand, men det kan vara en utmanande process. Stegen inkluderar vanligtvis att planera renoveringen, riva ut befintliga material, installera isolering och ventilation, bygga nya väggar och golv, och slutligen dekorera och möblera källaren.

Vilka förändringar kan förväntas efter en källarrenovering?

Efter en källarrenovering kan man förvänta sig en förbättrad användbarhet av källaren. Det kan också leda till en ökad fastighetsvärde och en bättre livskvalitet för de boende. En källarrenovering kan också hjälpa till att minska energikostnaderna genom att förbättra isoleringen och ventilationen.

Hur installerar man ventilerade väggar i en källare för att förbättra luftflödet?

För att installera ventilerade väggar i en källare behöver man först bestämma vilken typ av ventilation som behövs. Sedan kan man installera ventilationskanaler och ventilerade väggar för att förbättra luftflödet. Det är viktigt att se till att ventilationen fungerar korrekt för att undvika fuktproblem.

Var kan jag hitta inspiration för att designa min källarrenovering?

Det finns många källare-renoveringsguider och inspirationskällor tillgängliga på nätet. Webbplatser som Pinterest och Houzz kan ge många idéer och inspiration för att designa en källarrenovering. Det kan också vara en bra idé att titta på bilder av färdiga källarrenoveringar för att få en bättre uppfattning om vad som är möjligt.

Hur mycket kan det förväntas kosta att renovera en källare och vad påverkar priset?

Kostnaden för en källarrenovering kan variera beroende på faktorer som storlek på källaren, materialval, arbetskraftskostnader, och omfattningen av renoveringen. En grundläggande källarrenovering kan kosta från 20 000 till 50 000 kronor, medan en mer omfattande renovering kan kosta upp till 200 000 kronor eller mer. Det är viktigt att planera noggrant och få flera offerter från entreprenörer för att få en mer exakt uppskattning av kostnaderna.