Statistik över PPM-sparandet

Statistik över PPM-sparandet

Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet 2016-2017 cirka 7,2 miljoner svenskar. Av dessa 7 198 766 individer var knappt 5,8 miljoner (5 792 772) pensionssparare och drygt 1,4 miljoner (1 405 994) pensionärer. Under förra året utökades premiepensionssystemet med 183 295 nya pensionssparare.

Antalet pensionssparare som väljer att anlita en extern PPM-förvaltare fortsätter att växa. Ett av de mer erfarna och populära fondbolagen som många sparare anlitar är Advisor. Advisor har genom sin PPM-förvaltning åstadkommit en god avkastning åt sina kunder över tid och förvaltar dessutom en egen PPM-fond vid namn Advisor Världen. Denna globalfond kan även du som inte köper Advisors PPM-tjänst lägga till i din portfölj.

PPM-sparandet i siffror

Enligt uppgifter från Pensionsmyndigheten, den myndighet som ansvarar kring alla frågor som har att göra med pensioner, kommer 13 miljoner pensionärer och pensionssparare att omfattas av detta “nya” pensionssystem när systemet till fullo har fasats in. Det kapital som dessa sparare och pensionärer tillsammans kommer förfoga över beräknas uppgå till 6 000 miljarder kronor. Enligt myndigheten kommer främst antalet pensionärer i PPM-systemet att öka i och med infasningen av pensionssystemet.

Av de 5,8 miljoner pensionssparare som idag omfattas av PPM-systemet är 49 procent kvinnor och 51 procent män. Könsfördelningen mellan de 1,4 miljoner pensionärer som omfattas av systemet är den omvända, nämligen 49 procent män och 51 procent kvinnor. Övervikten av manliga pensionssparare sägs motsvara fördelningen mellan könen i den del av befolkningen som är yrkesverksam. Att en högre andel av pensionärerna är kvinnor förklaras av kvinnors något längre genomsnittliga livslängd.

I slutet av 2016 uppgick det kapital som förvaltades inom PPM-systemet till 985,9 miljarder kronor, varav 959,9 miljarder förvaltades i fondförsäkring och 26,0 miljarder i traditionell försäkring. Av det kapital som förvaltades i fonder uppgick pensionsspararnas del av kapitalet till 858,7 miljarder kronor och pensionärernas del till 101,2 miljarder kronor.

Totalt motsvarar det kapital som förvaltas i fondförsäkring till 97,4 procent av det totala kapitalet. De 26 miljarder kronor som förvaltas i fondförsäkring motsvarar således blott 2,6 procent av kapitalet i PPM-systemet. Möjligheten att placera sitt pensionskapital i en traditionell försäkring är exklusiv för pensionärer.