Hur blir man professor

Inledande översikt över akademisk karriär – Hur blir man professor?

Att bli professor är en lång och krävande process som kräver hängivenhet, uthållighet, och en passion för forskning och undervisning. Vägen till professuren börjar ofta med en kandidatexamen, följt av en masterexamen och slutligen en doktorsexamen (Ph.

D.).Efter att ha uppnått doktorsexamen, går många akademiker vidare till postdoktoral forskning eller tidsbegränsade forskartjänster.

Under denna tid utvecklar de sin forskningsportfölj och publicerar vetenskapliga artiklar i erkända tidskrifter. Det är också viktigt att börja bygga ett akademiskt nätverk och delta i konferenser.

 • Kandidatexamen
 • Masterexamen
 • Doktorsexamen (Ph.D.)
  • Forskningsprojekt
  • Avhandlingsskrivning
 • Postdoktoral forskning
  • Utveckla forskningsportfölj
  • Publicera artiklar
 • Bygga akademiskt nätverk
  • Delta i konferenser
  • Samverka med andra forskare
Steg i karriären Typiska krav Typiska aktiviteter
Kandidatexamen Grundläggande kurser i ämnesområdet Studier och tentamina
Masterexamen Fördjupade studier, masteruppsats Forskning och avancerade kurser
Doktorsexamen (Ph.D.) Originalforskning, doktorsavhandling Forskningsprojekt, avhandlingsskrivning
Postdoktoral forskning Forskningsmeriter, publikationer Utveckla forskningsportfölj, publicera artiklar
Akademiskt nätverk Professionella kontakter, samarbeten Konferensdeltagande, nätverkande

Utbildning och akademiska kvalifikationer

En grundläggande förutsättning för att bli professor är att inneha en doktorsexamen inom det relevanta ämnesområdet. Doktorsutbildningen innebär flera års forskning och slutar med en avhandling som bidrar med ny kunskap till fältet. Under doktorandtiden är det också vanligt att man engagerar sig i undervisning, vilket ger värdefull erfarenhet inför en framtida karriär som professor. Det är även viktigt att skaffa sig pedagogisk kompetens och att kunna visa upp en stark publikationshistorik.

Postdoktoral erfarenhet och forskningsmeriter

Efter att ha erhållit en doktorsexamen är nästa steg ofta att genomföra postdoktorala studier. Denna period är avgörande för att utöka sin forskningskompetens och för att publicera högkvalitativa vetenskapliga artiklar. Att få postdoktoral erfarenhet, ofta vid en annan institution än där man doktorerade, är också ett sätt att bredda sitt akademiska nätverk och öka sin synlighet inom det akademiska samfundet. Under denna tid är det viktigt att visa upp förmågan att attrahera forskningsfinansiering och leda forskningsprojekt.

Akademin och undervisningserfarenhet

Förutom forskning, är undervisning en central del av en professors arbete. Erfarenhet av att undervisa på universitetsnivå är därför essentiell. Många forskare börjar som lektorer eller adjunkter och tar gradvis på sig mer ansvar. Det är viktigt att utveckla en pedagogisk portfolio som visar på en förmåga att undervisa effektivt och att bidra till utvecklingen av utbildningsprogram. Att vara en handledare för doktorander och masterstudenter är också en del av undervisningsansvaret och bidrar till den akademiska profilen.
För att bli professor krävs doktorsexamen, forskarerfarenhet, vetenskaplig skicklighet och ofta en docentur eller motsvarande meriter.

Publikationer och akademiska prestationer

En stark publikationshistorik är avgörande för en karriär inom akademin och för att bli professor. Det innebär att regelbundet publicera i peer-reviewed tidskrifter och att bidra till den vetenskapliga diskussionen inom sitt fält. Att skriva böcker eller bokkapitel kan också vara en del av den akademiska outputen. Att vinna prestigefyllda priser och utmärkelser är ytterligare faktorer som kan stärka ens chanser att bli befordrad till professor. Därtill är det viktigt att vara aktiv inom professionella organisationer och att delta i vetenskapliga kommittéer och editorial boards.

Ansökningsprocess och befordran

När man har byggt upp en stark akademisk profil kan man börja söka professurstjänster. Ansökningsprocessen för en professur är rigorös och kan inkludera en detaljerad ansökan med en meritförteckning, en redogörelse för forskningsplaner, undervisningsfilosofi och ledarskapsvision. Ofta ingår också en intervju och en gästföreläsning. Att bli befordrad inom den egna institutionen är också möjligt och sker vanligtvis genom en intern meriteringsprocess, där man utvärderas av kollegor och externa experter baserat på sina akademiska prestationer och bidrag till institutionen.
För att bli professor krävs doktorsexamen, forskarerfarenhet, vetenskaplig skicklighet och ofta en docentur eller motsvarande meriter.