Hur blir man nämndeman

Hur blir man nämndeman?

En nämndeman är en lekman som deltar i domstolens arbete, främst i tingsrätten och förvaltningsrätten. De arbetar tillsammans med yrkesdomare och har till uppgift att döma i olika mål.

En nämndemans roll är att bidra med ett bredare perspektiv och ett folkligt inslag i rättskipningen.De är inte juridiskt utbildade, men får en grundläggande utbildning av domstolen.

Medborgarengagemang och rättssäkerhet är centrala aspekter i nämndemannens uppdrag.

 • Kriterier för att bli nämndeman:
  • God kännedom om samhället och dess funktioner
  • Förmåga att bedöma information och fatta beslut
  • Opolitisk och rättvis i sitt omdöme
 • Utnämningsprocessen:
  • Förslag från politiska partier eller andra organisationer
  • Godkännande av domstolens nämnd
  • Formell utnämning och utbildning av domstolen
Domstol Antal nämndemän Utbildning
Tingsrätten Varierar Grundläggande
Förvaltningsrätten Varierar Grundläggande

Vem kan bli nämndeman?

För att bli nämndeman måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Man bör ha en god allmänbildning och kunna sätta sig in i olika människors situationer. Det är viktigt att man är opartisk och kan fatta beslut utan att låta personliga åsikter påverka. Man får inte ha ett förflutet som kan ifrågasätta ens opartiskhet eller integritet. Dessutom får man inte vara politiskt aktiv i den meningen att det kan påverka ens arbete som nämndeman.

Hur utses nämndemän?

Nämndemän utses vanligtvis av kommunfullmäktige eller av landstingsfullmäktige, beroende på vilken domstol det rör sig om. De nomineras oftast av politiska partier och det är vanligt att de speglar den politiska sammansättningen i kommun- eller landstingsfullmäktige. Det finns en strävan efter att nämndemannaskåren ska vara representativ för befolkningen i övrigt med avseende på ålder, kön och bakgrund. Processen sker genom en formell valprocess där namn läggs fram och röstas igenom.

Utbildning och förberedelse

Även om nämndemän inte behöver ha en juridisk utbildning, krävs det en viss förberedelse för uppdraget. Domstolen erbjuder en introduktionsutbildning där nämndemännen får lära sig om rättsystemet och deras roll inom det. De får även kunskap om domstolsförfaranden, lagstiftning och etik. Fortbildning sker löpande för att nämndemännen ska kunna hålla sig uppdaterade om lagändringar och aktuell praxis. Denna utbildning är viktig för att säkerställa en hög kvalitet på rättskipningen.För att bli nämndeman krävs att man är föreslagen av ett politiskt parti och utses av tingsrättens domarkollegium.

Engagemang och tidsåtgång

Att vara nämndeman är ett ideellt uppdrag som kräver engagemang. Tidsåtgången kan variera, men ofta innebär det att man deltar i rättegångar ett par dagar i månaden. Nämndemän får ersättning för förlorad arbetsinkomst samt ersättning för resor och traktamenten. Det är viktigt att man som nämndeman kan avsätta den tid som krävs och att man har ett arbete som tillåter denna typ av engagemang. Flexibilitet och en vilja att tjäna samhället är centrala egenskaper för en nämndeman.

Ansvar och betydelse

En nämndemans ansvar är stort. De bidrar till att rättskipningen speglar samhällets värderingar och normer. Genom att vara en del av domsluten, har nämndemännen en direkt påverkan på rättssäkerheten och rättvisan i samhället. Det är därför av yttersta vikt att nämndemän agerar opartiskt och med en stark känsla av rättvisa. Uppdraget som nämndeman är inte bara en tjänst för samhället utan även en möjlighet till personlig utveckling och insikt i det svenska rättssystemet.