Hur blir man åklagare

Grundläggande krav och utbildningsväg

För att bli åklagare i Sverige krävs det att man först och främst har en juristexamen (jur. kand eller LL.

M) från ett universitet.Utbildningen är fem år lång och ger en bred juridisk kompetens.Efter examen måste blivande åklagare genomgå en notarietjänstgöring vid en domstol, vilket ofta varar i två år.Denna tjänstgöring ger praktisk erfarenhet av rättsväsendet och är en förutsättning för att senare kunna söka till Åklagarmyndighetens aspirantutbildning.Det är viktigt att under utbildningen visa goda akademiska resultat och engagemang i juridiska sammanhang.

 • Juristexamen
  • Varaktighet: 5 år
  • Utbildningsinstitution: Universitet
 • Notarietjänstgöring
  • Varaktighet: Cirka 2 år
  • Plats: Domstol
 • Aspirantutbildning hos Åklagarmyndigheten
  • Förutsättning: Juristexamen och notarietjänstgöring
  • Fokus: Praktisk erfarenhet och kompetensutveckling
Steg Utbildning/Krav Varaktighet
1 Juristexamen 5 år
2 Notarietjänstgöring 2 år
3 Aspirantutbildning Variabel

Åklagarmyndighetens aspirantutbildning

Efter notarietjänstgöringen är nästa steg att ansöka till Åklagarmyndighetens aspirantutbildning, som är en förberedande utbildning för blivande åklagare. Aspirantutbildningen varar i åtta månader och inkluderar både teoretiska och praktiska moment. Under denna tid får aspiranterna lära sig om åklagarrollen, rättegångsförfaranden och hur man hanterar olika typer av brottmål. Aspiranterna får också möjlighet att knyta viktiga kontakter inom rättsväsendet och få en inblick i åklagarens arbetsuppgifter.

Tjänstgöring som biträdande åklagare

Efter avslutad aspirantutbildning anställs man som biträdande åklagare. Denna period är en fortsättning på utbildningen där man under handledning får möjlighet att självständigt leda förundersökningar och företräda åklagarmyndigheten i domstol. Som biträdande åklagare får man erfarenhet av att arbeta med brottsoffer, vittnen och försvarare. Det är en viktig tid för att utveckla sina juridiska färdigheter och förståelse för åklagarrollen.

Att bli tillsvidareanställd åklagare

När man har arbetat som biträdande åklagare i vanligtvis två år utvärderas ens prestationer och förmåga att hantera åklagaruppgifter. Om man har visat sig vara kompetent och har de egenskaper som krävs kan man bli tillsvidareanställd som åklagare. Detta innebär en fast anställning inom Åklagarmyndigheten där man får ett större ansvar och hanterar mer komplexa fall. Som tillsvidareanställd åklagare kan man även specialisera sig inom vissa brottsområden.

Kontinuerlig fortbildning och specialisering

Arbetet som åklagare kräver kontinuerlig fortbildning för att hålla sig uppdaterad med lagändringar och utvecklingen inom juridiken. Åklagarmyndigheten erbjuder regelbundet kurser och seminarier. Dessutom finns möjlighet till specialisering inom exempelvis ekobrott, narkotikabrott eller våldsbrott. Specialisering kan öka ens expertis och göra en mer attraktiv för mer komplicerade och profileringstunga fall.
För att bli åklagare i Sverige krävs juristexamen, genomförd notarietjänstgöring och godkänd aspirantutbildning vid Åklagarmyndigheten.

Personliga egenskaper och färdigheter

För att bli en framgångsrik åklagare krävs det inte bara en solid juridisk utbildning och praktisk erfarenhet, utan även vissa personliga egenskaper. En åklagare bör vara analytisk, ha god ommötesgåelseförmåga och kunna hantera stressiga situationer. Starka kommunikationsfärdigheter är avgörande, både skriftligt och muntligt, eftersom man ofta måste presentera komplexa juridiska argument i rätten. Integritet och rättvisa är också centrala värden för yrket.För att bli åklagare i Sverige krävs juristexamen, genomförd notarietjänstgöring och godkänd aspirantutbildning vid Åklagarmyndigheten.